Checklist WBTR

Aangeboden
Helpen

Delfshaven heeft veel verenigingen en stichtingen. Per 1 juli moeten die allemaal voldoen aan de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Doel is dat er minder gerommeld wordt en minder schade ontstaat door onbehoorlijk bestuur. Waar je op moet letten staat hieronder in een artikel van de NOV (“www.vrijwilligerswerk.nl”), Negen onderwerpen. De vetgedrukte zijn voor iedereen van belang. De andere zijn óf minder van toepassing, of simpel te regelen. Vanuit Huize Middelland is hier een voorzet voor iedereen die hem in wil koppen.

1. Ben je een vereniging of stichting en wil je dat blijven? Je kan nu wisselen.

2. Hoe voorkom je dat door onbehoorlijk bestuur aansprakelijkheids-claims op je af komen?

a. Regel een gezond financieel beheer! Neem in je statuten of reglement afspraken op die misbruik van middelen onmogelijk maken. Ideeën staan hieronder.

b. Maak de taken, rechten en plichten van bestuursleden duidelijk. Ideeën staan hieronder.

3. Neem alleen bestuurders aan die het belang van de organisatie op één zetten.

4. Leg vast hoe je omgaat met situaties waarin één bestuurder ook eigen belangen heeft die mogelijk strijden met het organisatiebelang.

5. Beëindig het meervoudig stemrecht. (in sommige verenigingen kan het statutair geregeld zijn dat één bestuurslid zoveel stemmen heeft, dat hij de andere overstemt. Dat mag niet meer.)

6. Leg vast wat er gebeurt als een bestuurslid zijn/haar taak niet naar behoren vervult, overlijdt, of niet in staat is het werk te doen.

7. Als het bestuur bij verkiezingen maar één kandidaat naar voren schuift, kan de algemene ledenvergadering dat met 2/3 van de stemmen verbreden. Regel die mogelijkheid in je statuten.

8. Bestuurders van een vereniging hebben een raadgevende stem bij de Algemene Ledenvergadering.

Die dient hun advies te horen, anders kan het besluit worden aangevochten. Besluiten die buiten de ALV worden genomen zijn ongeldig. Regel dit in je statuten.

9. Ontslag. Een niet functionerend bestuurslid kán door de rechter van de taak worden ontheven. Meld dit in je statuten.

Prijs

€0.00

Waar

Rösener Manzstraat 80 Rotterdam

Contact

Willem Beekhuizen
Contactpersoon

Neem contact op met Willem:

9