Intensief Case Management (ICM)

Advies

Jongeren die overlast veroorzaken, zijn vaak jongeren die kwetsbaar zijn. Jongeren met complexe problemen, die niet meer weten waar te beginnen om die problemen op te lossen. Een wirwar aan wetten, loketten, organisaties en fondsen maken hulp zoeken niet makkelijk. Ze worden van het bekende kastje naar de muur gestuurd en dreigen tussen wal en schip te vallen. Intensief Case Management (hierna: ICM) is een methodiek om jongeren tussen de 14 en 27 jaar met meervoudige, complexe problematiek te begeleiden naar zelfstandigheid. ICM is de brug tussen jongeren en instanties en maakt verbindingen waar nodig.

Doel van ICM is om jongeren met meervoudige problematiek met intensieve ondersteuning te begeleiden naar zelfstandigheid en positieve participatie in de samenleving. De aard van de problematiek maakt in beginsel niet uit: jongeren die overlast veroorzaken, dakloze jongeren zonder inkomen of dagbesteding, maar ook tienermoeders met psychosociale problematiek. ICM dient ter ondersteuning van jongeren met probleemgedrag die vaak buiten het bereik van voorzieningen blijven, of voor wie de bestaande hulp niet toereikend is.

Intensief, outreachend & non-conventioneel

De kracht van ICM is het intensieve, outreachende karakter en de non-conventionele manier van begeleiding. Samen met de jongere worden problemen en belemmeringen zo veel als mogelijk aangepakt, zodat ruimte ontstaat voor zinvolle dagbesteding als werk of onderwijs. Een Intensief Case Manager maakt niet alleen gebruik van eigen expertise op gebieden als vroegsignalering, aanjagen eigen kracht en talenten, activering en participatie, maar ook van de expertise van lokale netwerk- en ketenpartners. Samen bereik je altijd meer. ICM betekent daarom óók domein overstijgende samenwerkingsverbanden aangaan, met partijen als de politie, Bureau Jeugdzorg, Sociale Dienst, het onderwijs, woonbegeleiding en (psychiatrische) hulpverlening.

Het is een methodiek, die ontstaan is vanuit de behoefte aan een aanpak die aansluit bij de leefwereld, wensen en behoeften van zowel de risicojongeren, als hun ouders en de samenleving.

Wie

Jongeren

Contact

Theo Wildschut
Contactpersoon

Neem contact op met Theo:

-8